New job posting form available (beta)
Try out a new, streamlined job posting form.

Post a job

Step 1
Describe your job
Step 2
Budget and confirmation

Jeni i regjistruar tashmë? Hyni me emrin tuaj tani.
Nuk jeni regjistruar ende? Lutemi regjistrohuni para se të shpallni punë.

Job type
*  tregon një fushë të domosdoshme për t'u plotësuar.
Informacioni i kontaktit tuaj
Make sure you provide full and accurate contact details as required by job posting rules. Your job may be removed by site staff if information does not comply with these rules.

Keep in mind that information entered for your job will be visible to site staff even when you do not chose to show it publicly.
* Emri
* Mbiemri
* Përfaqësimi
URL  
Përfshi http://
* Adresa e emailit  
* Adresa  
* Qyteti  
Shteti/rajoni/qarku  
* Kodi postar  
* Vendi  
* Numri i telefonit  
Formati i preferuar: +kodi i vendit (kodi i zonës/qytetit) 12345678, numri i brendshëm 123
Numri i faksit  
Formati i preferuar: +kodi i vendit (kodi i zonës/qytetit) 12345678, numri i brendshëm 123


Hollësitë e punës suaj

COVID-related jobs are given more visibility. Please check this option only if your project includes content related to the COVID outbreak.
* Shërbimet e duhura
Other service:
* Titulli Tips on writing a good summary
Good: "Auto manual, 20k words, TRADOS", "Short medical translation"
Bad: "Spanish > English Translation", "Interpreting job"
* Hollësi të punës / projektit
The more concise, specific information you can provide on this job/project, the easier it will be for providers to evaluate and respond to your post.
Diskutoni:
  • Lëndën e tekstit
  • Materialet origjinale
  • Referenca të vlefshme
  • “Desktop publishing”
  • Kohëzgjatjen e projektit
Note: Do NOT enter rate or payment information here.
(Ex: .10 USD per word, etc.)
* Gjuhët
Gjuha(ët) e dokumentit origjinal
Gjuha(ët) e dokumentit përfundimtar të përkthyer
    
You can choose up to 12 language pairs.
Language variant:
Please describe any language variants required for the target language(s)
* Subject field
*  Other field - please specify
Shembuj: mikrobiologji, etikë /gjenetikë
Teksti shembull
(Strongly recommended)
If possible, please include a short excerpt from the text to be translated. This will help the service provider come up with a more accurate quote. There is a limit of 500 characters.
Confidentiality level
(Optional. Not intended as a replacement for NDA or other confidentiality agreement)
Some jobs involve confidential material. What security level would you assign to this particular job?.Sasia
Mos përdorni presje (,) ose pikë (.) për të përcaktuar vendin e mijëshes.
Në zyrat e kompanisë?
Formati i dokumentit origjinal
Shënime të formatit të dokumentit origjinal
Formati që duhet dorëzuar
Shënime për formatin e dorëzimit
* Afati për dhënien e kuotës The deadline by which quotes must be submitted Time zone: GMT
Time now: May 8 09:46 GMT
* Afati i dorëzimit The deadline for delivery of the work Time zone: GMT
Time now: May 8 09:46 GMT
URL-ja ku përshkruhet puna


Kërkesat për përkthyesit (jo të domosdoshme)
Këtu mund të drejtoni shpalljen e punëve tek profesionistët që përmbushin kërkesat e mëposhtme. Duke përzgjedhur “Parapëlqime” do të thotë se cilido mund të paraqesë ofertë për punën tuaj, por kriteret e parapëlqimeve tuaja do t’u bëhen të dukshme profesionistëve. Duke përzgjedhur "Të domosdoshme" do të thotë që vetëm profesionistët që përmbushin kriteret e veçanta mund të bëjnë ofertë për kuotë për këtë punë.

Futja e parapëlqimeve ose kërkesave të përkthyesit do ta bëjë më të lehtë vlerësimin e palëve të interesuara (kur merren kuota nga Proz.com).
ekspertiza
* Shënim: Profesionistët duhet të tregojnë së paku një nga fushat e përgjithshme të përzgjedhura që të përmbushin këtë kriter
fusha të veçanta
* Shënim: Profesionistët mund të përcaktojnë së paku një nga fushat e veçanta të zgjedhura që përputhet me këtë kriter.Mbani të shtypur butonin CTRL për të zgjedhur më shumë se një nga disiplinat e veçanta.
Kredencialet profesionale info
Because ProZ.com is not able to verify all credentials, this is the recommended option.
Programi kompjuterik
* Shënim: Profesionistët duhet të tregojnë së paku një nga programet e përzgjedhura për të përmbushur kriterin

Nëse nuk i njihni këto programe, mos zgjidhni asnjë.


      
vendndodhja info
Përdoreni vetëm nëse përkthyesit duhet të gjenden në një vend të veçantë.
gjuha amtare info
Selecting "Target language" will apply this preference or requirement to all of the target languages chosen for your job.
Kërkesa të tjera për përkthyesin
Merrni në konsideratë që të kërkoni:
  • Vitet e përvojës
  • Njohuri në këtë fushë
  • Referenca
Dëshironi ta kufizoni këtë punë për anëtarët (me pagesë) të ProZ.com?
Kufizimi i një punë vetëm për anëtarët me pagesë rezulton në më pak oferta.
Allow quotes from
Allow quotes from students for this job


Të ndryshme
Mënyra e kontaktit info
Kodi i gjurmimit info
A financohet kjo punë nga një grup jofitimprurës?  
(FAQ)


Shënim: Ky formular jepet për shpalljen e punëve lidhur me gjuhët. Përdorimi i formularit për çdo qëllim tjetër është i ndaluar.

Para se të vazhdoni, lutemi lexoni PMSh mbi shpalljen e punëve . Duke përdorur këtë formular, tregoni se i pranoni rregullat e përshkruara aty.

Shpallësi i punës mund të shtohet në Blue Board. Blue Board është një bazë e plotë të dhënash, e kërkueshme, me shënime të bëra nga përdorues të Proz.com, në lidhje me punëdhënësin, si dhe me vendndodhjen e punëdhënësit.