Instrumente


Një përmbledhje e mjeteve të disponueshme në ProZ.com


Faturim për përkthyesit

Krijo, dërgo dhe ndiq thjeshtë faturat në internet.


Përkthyesi blen në grup (TGB)

TGB është një mjet i ofruar për t'i dhënë një mundësi përkthyesit të blejë mjete CAT dhe programe të tjera së bashku me një çmim më të ulët dhe për të realizuar kursime të konsiderueshme përmes blerjes në grup.


Llogaritësi i çmimit

Ky mjet llogarit çmimin mesatar që duhet të caktoni për të arritur të ardhurat e dëshiruara, në bazë të supozimeve të dhëna. Kini parasysh se në çdo treg të caktuar ose fushë specializimi, çmimet aktuale mund të jenë më të larta.


ProZ.com API

Bring the power of the world's largest freelance translator network to your application
Whether you are developing a CAT tool, translation marketplace, or a language-related application - integrating ProZ.com's API will help you power and enhance it. ProZ.com's API can also help if you are translation agency looking to automate tasks you are currently doing manually on ProZ.com.Other tools


Çmimet e komunitetit

Shikoni informacionin e tarifave gjithsej të ProZ.com ose përllogarisni vetë tarifat tuaja.


Konvertues i njësive

Shikoni informacionin e tarifave gjithsej të ProZ.com ose përllogarisni vetë tarifat tuaja.

Konverton njësitë e temperaturës (Celsius dhe Fahrenajt), distancës (këmbë, metra etj.) dhe shumë më tepër.Pamje e përgjithshme e faqes

Një vështrim i shpejtë i funksioneve në dispozicion në faqen e ProZ.com