Çfarë është Blue Board?

Funksionon në këtë mënyrë: një përdorues i ProZ.com (një "përkthyes") mund të vendosë një numër nga 1 deri në 5 sipas “gjasave së tij ose saj për të punuar përsëri” me një punëdhënës të caktuar (shkurt një “GjPP”). Për shpjegim, një rresht (një "koment") mund të vendoset bashkë me numrin. Një punëdhënës mund të shkruajë një rresht (një "përgjigje") në përgjigje të shënimeve.

Me kalimin e kohës, një numër shënimesh dhe përgjigjesh mund të mblidhen për një punëdhënës, së bashku këto përcaktohen si “arkiv të dhënash”. Mund t'i gjeni arkivat e të dhënave të Blue Board përmes URL-ve të kësaj forme: http://www.proz.com/blueboard/#. Brenda çdo arkivi të dhënash, përveç shënimeve dhe përgjigjeve, shfaqet gjithashtu informacioni i kontaktit për punëdhënësin dhe GJPP-ja mesatare.

Blue Board është databaza e plotë e kërkueshme e këtyre arkivave të dhënash.


Blue Board (Baza e të dhënave për punëdhënësit)

Main

 • 1 - Blue Board: General

 • 1.1 - Çfarë është Blue Board?

  Do ta shpjegojmë tërthorazi. Së pari, çdo përdorues i ProZ.com mund të fusë një numër nga 1 deri në 5 për të treguar gjasat që ai ka për të punuar përsëri (GjPP) me një punëdhënës të caktuar (d.m.th. klient ose kompani/agjenci përkthimi). Për ta shpjeguar veten më mirë, përdoruesi gjithashtu mund të bëjë një shënim të shkurtër me fjalë, në një rresht, së bashku me numrin e dhënë. Si përgjigje ndaj përkthyesit, punëdhënësi mund të shkruajë një tekst të shkurtër prej një rreshti.

  Blue Board është baza e plotë e të dhënave, ku mund të kërkoni e t’i gjeni këto shënime dhe përgjigje, së bashku me informatat e punëdhënësit.


 • 1.2 - Fjalori i termave të Blue Board...

  Punëdhënës: Një term që përfshin agjencitë, kompanitë, klientët dhe çdo entitet ose person tjetër që ble shërbime përkthimi. Blue Board është një bazë të dhënash për punëdhënësit, të shoqëruara me shënime të përkthyesve.

  Shënim: Përkthyesi bën një “shënim” në Blue Board, për të shprehur gjasat që ka ai ose ajo për të punuar përsëri me një punëdhënës të caktuar përkthimi. (Terma të tilla si “vlerësim”, “rishikim” etj. janë çorientuese dhe duhet të mënjanohen).

  GjPP: Gjasat për të punuar përsëri (me një punëdhënës të caktuar përkthimi). Ka të bëjë me pjesën numerike të shënimit.

  Koment: Shënimi përbëhet prej GjPP (e detyrueshme) dhe prej një komenti (me dëshirë). Komentet duhet të jenë të kufizuara në qëllimin për të shpjeguar/bazuar përgjigjen e dhënë për GjPP; ato nuk duhet të përfshijnë thënie të përgjithshme në lidhje me një punëdhënës. (Shembull: “Ata janë të pasjellshëm” nuk lejohet. “Ata u treguan të pasjellshëm me mua” lejohet, nga këndvështrimi që shpjegon pse përkthyesi mund të mos punojë me një punëdhënës përsëri).

  Përgjigje: Mbasi të jetë bërë një shënim, punëdhënësit korrespondues i jepet mundësia për të kthyer një “përgjigje” prej një rreshti.

  Njëlloj si komentet e bëra nga përkthyesit, edhe përgjigjet e punëdhënësve duhet të kufizohen vetëm tek përvoja e veçantë. Komentet ose përgjigjet që përmbajnë vërejtje personale janë të papranueshme dhe do të hiqen nga personeli i faqes me t’u bërë kërkesa.

  Afishues: Përkthyesi ose punëdhënësi që fut një shënim ose përgjigje.

  Niveli mesatar i shënimeve: Shifra mesatare që përfaqëson Gjasat Mesatare për të Punuar Përsëri, të shprehura nga përkthyesit për një punëdhënës të vetëm përkthimi.

  Shëno: Një faqe me shënimet/GjPP të bëra në lidhje me një punëdhënës të vetëm. Të dhënat mund të shihen duke përdorur URL-të e këtij formati: http://www.proz.com/bb/#


 • 1.3 - Cilat janë kushtet për të bërë një shënim në lidhje me gjasat për të punuar përsëri me një punëdhënës?

  Ju mund të fusni shënime vetëm për klientët me të cilët keni punuar në një projekt dhe të cilëve u keni dorëzuar punën në kohë dhe pa ankesa për cilësinë e përkthimit. Nuk mund të fusni shënimin tuaj në bazë të negociatave, përkthimeve provë ose ndërveprimeve të tjera paraprake.

  Nëse keni punuar në një projekt me një klient, por e dorëzuat atë me vonesë ose nëse u treguat moskokëçarës në dorëzimin e punës, atëherë nuk mund të fusni shënimin tuaj për atë klient. Blue Board nuk mund të përdoret për të kërcënuar punëdhënësit.

  Nuk lejohen “shënimet vetjake” të futura nga vetë punëdhënësit (ose nga përdoruesit që përfaqësojnë një punëdhënës).

 • 3.1 - Why is a comment simply saying "contact me privately for further details" not allowed?

  This comment does not provide any helpful information to other translators and undermines the point of the Blue Board. Translators are busy, if they went to a Blue Board record and every comment merely said "Contact me privately for further details." there would be no point in having the comment section at all.

  Site members can contact the translator who gave an entry for more details by clicking the "Email translator" icon on the entry itself. • Main - Top


 • 1.4 - Sa e besueshme është Blue Board?

  Shënimet e futura këtu nuk janë konfirmuar në ndonjë mënyrë dhe përfaqësojnë vetëm mendimet e atyre që i fusin këto shënime. Gjërat që duhen marrë parasysh kur vlerësoni shënimet: nivelet e aktivitetit, statusi i verifikimit të identitetit, niveli i anëtarësisë, numrat e regjistrimit dhe karakteristika të tjera të afishuesve.

  Mos u varni vetëm tek shënimet e futura. Ne ju nxisim që të formoni mendimet tuaja në lidhje me punëdhënësit nga përvojat tuaja në punën, ose negocimet që keni patur me punëdhënësit personalisht.


 • 1.5 - Where can I manage LWA feedback?

  You can see information on LWA entries received, requested and given, and request new LWA entries from service providers on the LWA Feedback management page.

  You can also view LWA statistics of outsourcers ranked by average LWA and the number of entries received, compiled from information on the Blue Board considering entries over the last 12 months and from all time.


 • 1.6 - What is the ProZ.com termination policy?

  The staff of ProZ.com, the company providing the technology for this site, has established a policy for the termination of offending outsourcers to enhance the site is used as a place for language companies and language service providers to meet and engage in good-faith transactions.

  ProZ.com termination policy can be found here.


 • 1.7 - What does the message This outsourcer has been banned from posting jobs at ProZ.com mean?

  As per ProZ.com termination policy, if a total of two non-payment complaints regarding a single outsourcer have been received from unrelated sources, the issue will be brought to ProZ.com staff for review. At its sole discretion, ProZ.com staff may then choose to suspend or revoke the outsourcer's right to use ProZ.com. This note refers to that suspension.


 • 1.8 - What does the " ... " mean in the comment area for some LWA entries on the Blue Board?

  A " ... " in the comment section indicates that no comment has been entered by the poster of the entry. Note that if this is the case you will only see " ... " in the comment section, as opposed to, for example, "Great terms, professional ... would work with them again", which would have been entered by the service provider. • Main - Top


 • 2 - For service providers


  New client risk management


  ProZ.com members get full access to the Blue Board database of over 17,000 records and more than 92,000 feedback entries from translators • 2.1 - Si mund t’i shoh shënimet e përdoruesve të tjerë në lidhje me gjasat e tyre për të punuar përsëri me një klient të veçantë?

  “Blue Board” është një nga alternativat që jepen nën butonin “Punë" në menynë kryesore. Gjithashtu mund ta vizitoni Blue Board duke futur drejtpërsëdrejti adresën URL: http://www.proz.com/blueboard

  Kur të jeni në Blue Board, mund t’i kërkoni punëdhënësit në bazë të emrit dhe vendndodhjes së tyre.


 • 2.2 - Nuk jam anëtar (me pagesë) në ProZ.com..., megjithatë, a mundem që të shikoj të dhënat e futura në Blue Board?

  Po. Shënohuni me emrin tuaj dhe klikoni në emrin e punëdhënësit për të cilin dëshironi të bëni një shënim. Do t’ju kërkohet që të bëni pagesë me BrowniZ ose me para.


 • 2.3 - Nuk jam anëtar (me pagesë) në ProZ.com..., megjithatë, a mund të fus shënimet e mia në Blue Board?

  Po.


 • 2.4 - How can I make an LWA entry for a Blue Board outsourcer?

  To make an LWA entry for Blue Board outsourcer, first locate the outsourcer's Blue Board record here. Once you have located and accessed the outsourcer's Blue Board record, click on “Make an entry” to the right of the Blue Board record page. Clicking on this option will open a page where you will be able to compose your LWA entry. Please bear in mind that Blue Board entries require vetting and that they will not appear immediately. This is usually done within 12 hours of the entry being posted.


 • 2.5 - How to open a non-payment report for certain outsourcer?

  During the submission of your LWA entry as per FAQ, after sending the LWA entry for vetting, in case if the rating of the LWA entry is very low (1 or 2) you will be given the option to report any non-payment issue involved with the outsourcer and you will see a message "You entered a low LWA for this outsourcer. If you have not received payment, report a non-payment for this outsourcer". Please press on the button “report a non-payment for this outsourcer”. You will be redirected to another page where the possibility to enter data regarding your non-payment issue will be provided. After filling in all the necessary information please press on “Preview non-payment report” button, check carefully your non-payment report again and press on “Submit non-payment report” button to open a non-payment issue for your LWA entry.

  If the LWA entry is already submitted and approved by PoZ.com Staff, however, you have not opened a non-payment report please contact site Staff , to request to open a non-payment report for your LWA entry. Please make sure that your non-payment report is in line with Blue Board rules .

  The non-payment report is visible only to ProZ.com Staff and to the outsourcer. Service providers who report non-payment issues are required to update their LWA entries on time to make it clear if the payment has been made. If it is not possible to edit the LWA entry (whether because the reply has been already submitted by the outsourcer and as per Blue Board rule #3 , the LWA entry is not editable, or the LWA entry is too old) service providers should let site staff know if and when the non-payment issue is resolved (by submitting a support request, to inform they have been paid in full).

  Note: In the case of outsourcers, if they have resolved an open non-payment issue, they are invited to contact site staff , and ask them to confirm this with the service provider. Only when the service provider confirms payment has been received in full, the LWA entry will be removed from the Blue Board record, allowing the service provider to make a new LWA entry reflecting the current situation. Note that this new entry may contain the same 1-5 rating as the entry that contained the non-payment report.

  For more information regarding the use of Blue Board on ProZ.com please check the article “Using the ProZ.com Blue Board” .

 • 5.1 - I have made a non-payment report for an outsourcer and it hasn't appeared yet.

  First, please note that all Blue Board entries require vetting by site staff before they are made public (see http://www.proz.com/faq/3040#3040).

  As of April 2016, in the case of non-payment reports for corporate members of ProZ.com, please note that outsourcers are notified of these reports before they are made visible in order to give the outsourcer the opportunity to confirm if the entry is in line with the conditions for making non-payment reports as described in http://www.proz.com/faq/2995#2995. You should have received an email from site staff notifying you of this policy upon making your entry. Your non-payment report will be made visible shortly if it is line with the rules for making Blue Board entries.

  See the announcement » • Main - Top


 • 2.6 - Dëshiroj që t'u kërkoj të tjerëve të bëjnë shënime në lidhje me një punëdhënës të caktuar. Në ç’mënyrë ta bëj këtë?

  Nëse tashmë janë futur të dhënat e punëdhënësit, klikoni “Thirrje për shënime” nga faqja ku janë futur të dhënat e punëdhënësit. Kjo do të bëjë që një kërkesë për të futur shënime do të shpallet në faqen kryesore të ProZ.com. Për më tepër, do t’u dërgohet një email të gjithë atyre që janë abonuar për këto kërkesa.

  Nëse punëdhënësi për të cilin jeni i interesuar nuk është shënuar ende, shtimi i tij do të bëjë që njoftimi të dërgohet automatikisht. Mund të shtoni një punëdhënës pavarësisht nëse jeni apo jo anëtar. Vini re se lejohet vetëm një “Thirrje për shënime” në muaj për punëdhënës.


 • 2.7 - I have made a call for entries for an outsourcer but I have changed my mind. Is it possible to undo it?

  No. It is not possible to reverse the call for entries as the email to all those who have subscribed to receiving request for entries are automatically sent immediately after the call for entries is submitted.


 • 2.8 - Can I be notified of new LWA entries submitted for a particular outsourcer?

  Yes. To receive notifications for new LWA entries posted in a Blue Board record of any particular outsourcer, just click on "Track outsourcer" in the box to the right of their Blue Board record.

  You can turn tracking off by clicking on "Stop tracking" in the same box to the right of the Blue Board record.

  If you are not able to stop tracking the Blue Board record please contact ProZ.com support Staff .


 • 2.9 - How can I set my Blue Board notifications preferences?

  To opt out the Blue Board notifications please reset the settings in your profile Blue Board controls section .


 • 2.10 - Why I am getting email notifications about new LWA entries in Blue Board record and how to deactivate it?

  During the submission of your LWA entry you have the possibility to subscribe to alerts when new entries are made for outsourcer by selecting the option “Receive alerts when new entries are made for this outsourcer?”.

  Once this option is activated, you will receive email alerts regarding new LWA entries in the Blue Board record of the outsourcer you have submitted your LWA entry.

  To stop tracking the outsourcer you need to press the link in the bottom of the notification email you have received: “Click here to stop receiving alerts for this outsourcer”.


 • 2.11 - Si mund të fus shënimin tim për një punëdhënës që nuk është regjistruar në Blue Board?

  Nëse dëshironi të fusni shënimin tuaj për një punëdhënës që ende nuk është regjistruar në Blue Board, mund të shtoni hollësitë vetë nga butoni “Shto punëdhënësin”. Sigurohuni që të vini hollësi të plota, për të mënjanuar ngatërresat.


 • 2.12 - I added an outsourcer to the Blue Board database and the record is not visible. Why?

  Blue Board records, as Blue Board entries, require vetting by site staff or moderators and checking all contact information may take time, usually no more than 24 hours.

  If the record you added has not appeared after a 24-hour period, please contact site staff via a support request.


 • 2.13 - A mund të fus shënimin tim për një punëdhënës, nëse përvoja e vetme që kam patur me ta ishte një përkthim provë?

  Jo.Ndoshta mund të keni arritur në një konkluzion të caktuar rreth një punëdhënësi bazuar në përkthimin provë, në negociata ose ndërveprime të tjera paraprake. Megjithatë, në bazë të përvojave tona, kemi vendosur që Blue Board do të vihet në dispozicion vetëm për të shprehur gjasat që dikush ka për të punuar "përsëri" për punëdhënës të veçantë. Me fjalë të tjera, duhet që të keni filluar të paktën një projekt “të vërtetë” për ndonjë punëdhënës për të cilët do të fusni shënimet tuaja.


 • 2.14 - A mund të bëj më shumë se një shënim për një punëdhënës?

  Po, mund të bëni një shënim në vit për një punëdhënës – me kushtin që të keni punuar përsëri për atë punëdhënës para se të shtoni shënimin tjetër. Nuk mund të bëni shënime të shumta nëse keni punuar vetëm një herë për atë punëdhënës.


 • 2.15 - Where can I see a complete list of LWA feedback I provided?

  You can see a list of the LWA / Blue Board entries you submitted for different outsourcers in the LWA feedback management page. Or else, check the "Blue Board entries made by this user" section of your profile.


 • 2.16 - Unë e futa shënimin tim, por nuk duket.

  Në qoftë se e futët shënimin, por nuk duket, në fillim kontaktoni moderatorët e punëve. Pastaj, kontrolloni gabimet ortografike. Ndonjëherë shënimet në Blue Board nuk pranohen në bazën e të dhënave për shkak të karaktereve të përdorura: thonjëzat e dyfishta në komentin tuaj nuk lejohen. Ndoshta mund t’ju duhet që të hiqni thonjëzat e dyfishta dhe të përdorni thonjëza të njëfishta në mënyrë që komenti juaj të bëhet i dukshëm.


 • 2.17 - Si mund ta redaktoj shënimin tim në Blue Board?

  Mund ta redaktoni shënimin tuaj duke klikuar në linkun e redaktimit në anën e djathtë të shënimit tuaj; megjithatë, mundësia për të redaktuar do të ekzistojë deri në momentin kur punëdhënësi i përgjigjet shënimit tuaj dhe vetëm nëse shënimi juaj nuk është më i vjetër se njëvjeçar. Megjithatë, çdo ndryshim që bëhet duhet të miratohet nga moderatorët.

  Mbasi punëdhënësi t’i jetë përgjigjur shënimit tuaj, ju nuk mund ta redaktoni dot ndryshimin tuaj.


 • 2.18 - Si mund ta fsheh shënimin tim në BB?

  Nëse keni futur shënimin tuaj dhe punëdhënësi nuk i është përgjigjur ende, mund të bëni kërkesë për ta hequr shënimin. Duhet të jepni arsyen e heqjes dhe heqja duhet të miratohet nga një moderator.

  Nëse punëdhënësi i është përgjigjur shënimit tuaj, atëherë të dy palët, edhe punëdhënësi, dhe përkthyesi duhet të bien dakord për heqjen e shënimit. Mbasi të dy palët të kenë arritur vetë në këtë marrëveshje, secili prej tyre duhet të dërgojë një kërkesë për ndihmë, duke theksuar se të dy palët kanë rënë dakord që të hiqet shënimi në BB. Shënimi do të fshihet nga sytë e publikut mbasi personeli i ndihmës të ketë marrë të dyja kërkesat me shkrim për ndihmë.

  Shënim: Nëse ekzistojnë fakte se një shënim ose përgjigja ndaj tij prej punëdhënësit ose përkthyesit është në kundërshtim me ndonjë rregull të BB-së, ose nëse përcaktohet se janë të paligjshme, atëherë shënimi / përgjigja mund të hiqet ose fshihet nga personeli.


 • 2.19 - Where can I see Outsourcers with excellent Blue Board feedback?

  The Blue Board statistics page shows the top Blue Board outsourcers, ranked by their average LWA feedback rating. Outsourcers with open non-payment issues or with an average LWA feedback below 4.50 are excluded.

  Results are shown by both all time and last 12 months. Each set of results is divided in two, based on the number of entries received.

  Within each table, outsourcers are ranked by their average LWA and then by amount of entries. If two outsourcers are tied on both numbers, the most recently created Blue Board page will be shown first.


 • 2.20 - Where can I see outsourcers past contact information in Blue Board records?

  ProZ.com members can see past contact information for outsourcers by clicking on "view contact data history" at the bottom of the contact information section of the outsourcer's Blue Board record.


 • 2.21 - Where can I see information on the jobs posted by a Blue Board outsourcer?

  You can see a list of Classic and Connect jobs posted by any Blue Board outsourcer just by clicking on More info » in the "Past job postings" box below the Blue Board record information. Only ProZ.com members have access to the information on the jobs posted by an outsourcer.

  Open jobs will show in yellow while jobs that have already been closed will be shown in light green.


 • 2.22 - I submitted an LWA entry for an outsourcer and it is no longer visible. Why?

  If you submitted an entry for an outsourcer that was visible for some time and that is no longer visible it is possible that your entry was contested by the outsourcer. Note that in cases in which an entry is contested, the entry is made invisible by staff until the issue has been clarified.

  If you are sure your entry is in line with Blue Board rules, and it is being contested by the outsourcer, please submit a support request with all relevant evidence (email correspondence, PO, etc.).

  Also note that entries may disappear from public view when a 'request for edit' has been made. If you requested your entry to be edited, it will remain hidden until moderators or staff re-approve such entry.


 • 2.23 - Can an outsourcer leave feedback for me?

  Outsourcers may rate their willingness to work again (WWA) with service providers. • Main - Top


 • 3 - For outsourcers

 • 3.1 - Si mund ta shënoj biznesin tim në Blue Board?

  Punëdhënësit e shënuar në Blue Board vihen aty kur një përdorues i ProZ.com i fut të dhënat e tyre. Çdo përdorues i regjistruar mund ta bëjë këtë; nëse ju vetë veproni si kompani përkthimi, jeni i mirëpritur të fusni të dhënat e biznesit tuaj, në mënyrë që përkthyesit të bëjnë shënimet e tyre rreth tij. (Përdoruesit që abonohen në Blue Board do të ftohen të fusin shënimet e tyre në lidhje me gjasat që kanë ata për të punuar përsëri me biznesin tuaj).

  Mund ta shtoni atë informacion këtu: add outsourcer page


 • 3.2 - Si mund të ndryshoj të dhënat e kontaktit të biznesit tim në Blue Board?

  Ndryshimet në të dhënat e kontaktit të punëdhënësit që ndodhen në Blue Board mund të ndryshohen vetëm nga administratorët e faqes së internetit dhe nga moderatorët e Punëve/Blue Board. Për të kërkuar korrigjimin e të dhënave, bëni një Kërkesë për ndihmë ose kontaktoni Moderatorët e punës drejtpërdrejt.


 • 3.3 - How can I edit the information on my Blue Board record?

  If the contact information for you or your company's Blue Board record has changed, you can have this edited by contacting site staff via support request. Be sure to provide the complete information you wish to update, along with the page url to your Blue Board record.


 • 3.4 - Can I add information about my company to my Blue Board record?

  Yes. Outsourcers with a high LWA average can post public notes to provide Blue Board record visitors with useful and/or important information regarding their business.

  To add a note to your record, visit the Applications section and click on "Outsourcers Control Center" in the box to the left. This will lead you to the "Application management" form and will allow you to enter additional information about your agency/company that will be later displayed on your Blue Board record.


 • 3.5 - Dëshiroj që disa informata të caktuara kontakti të hiqen nga Blue Board.

  ProZ.com e respekton fshehtësinë tuaj. Nëse parapëlqeni që disa informata të caktuara kontakti të hiqen nga syri publik, lutemi bëni një kërkesë për ndihmë, duke shpjeguar aty se çfarë dëshironi që të hiqet dhe arsyen pse. Ne do ta marrim në konsideratë kërkesën tuaj.

  Vini re se disa të dhëna minimale të caktuara të kontaktit janë të detyrueshme për të shpallur punë nëpërmjet ProZ.com dhe nuk do të hiqet dorë nga këto kushte. (Shih Jobs FAQ.)


 • 3.6 - How can I completely hide the "past job postings" on the Blue Board record?

  Please note that you do not need to hide your past job postings, because the details of the jobs are available for only 30 days and only to those meeting the criteria. Please note that non-members do not see your job postings when they see your Blue Board record. Complete access to the Blue Board record of outsourcers is a member-only feature and the details of past jobs that are older than 30 days are not shown.


 • 3.7 - Can I remove my Blue Board record?

  As Blue Board rules state, Blue Board records remain in place for at least six months following any form of outsourcing activity. Requests from outsourcers to have certain contact details removed from the Blue Board will be considered when specific reasons are given. However, in most cases, such requests will not be considered until at least six months have passed after the date of last known outsourcing activity. Requests for complete removal of a Blue Board record may also be considered, but will generally not be granted.


 • 3.8 - How can I request an LWA entry from service provider who has been working with me?

  First off all, please remember that only translators that are registered on ProZ.com can make LWA entries in your Blue Board record. Therefore before requesting an LWA entry from a service provider who has worked for you or your company, please first make sure that this service provider is registered on ProZ.com. Otherwise s/he should create a profile on ProZ.com here .

  To request an LWA entry, please go to your Blue Board record and:
  1)click “Manage LWA feedback” from the menu on the right. You will be redirected to the Feedback management page.
  2) Select Request Blue Board Entries (outsourcers only) from the menu on the left.
  3) On the next step please start typing the username or the real name of the service provider you are looking for in the “Search” section and click on the name in the list which appears below the search box. If the data displayed in the box on the right corresponds to the desired service provider, click on "Add to list".
  4) Make sure that the check box near the name of service provider is checked and click “Proceed to step 2 of 3”.
  5) Check the message which will be sent to service provider. A template text to request the Blue Board entry can be personalized, so you may also enter your own text for this message. Once the text is ready, please press on “Proceed to step 3 of 3 (preview and send emails)”.
  6) Check the message you are going to send and click the “Send” button or on “Back edit (message) button”, if you would like to edit the message you are going to send.


 • 3.9 - Will I be notified of new LWA entries posted in my Blue Board record?

  Yes. A notification will be sent to the email address specified as the contact email address in the Blue Board record every time an entry is posted.

  In the same way, if a non-payment report is made together with an entry submitted, a notification informing about this complaint and the procedure to follow will also be sent to the email address associated with the Blue Board record.


 • 3.10 - Një përkthyes ka komentuar në gjasat e tij/saj për të punuar përsëri me biznesin tim. A mund të përgjigjem?

  Po. Ju duhet të keni marrë një email kur është futur shënimi. Nëse nuk e morët, ose nuk e gjeni dot, por dëshironi që të fusni përgjigjen tuaj, dërgoni përgjigjen tuaj tek Koordinatorët e punëve, ku të vini në dukje përkthyesin të cilit po i ktheni përgjigje.

  Lutemi kontaktoni një moderator të punëve Koordinatorët e punëve nëse mendoni se nuk janë plotësuar kushtet për ndonjë shënim të caktuar (për shembull, nëse një person që nuk ka punuar për ju ka futur shënimin e vet).

  Nëse bëhet e qartë se ka ndodhur ndonjë keqkuptim, punëdhënësit nxiten që të komunikojnë drejtpërdrejti me ata që fusin shënimet e tyre. Megjithatë, ndalohet bërja e kërcënimeve ose përpjekjet për presion tek ndonjë përdorues i ProZ.com, me qëllim që ai ose ajo të ndryshojë “gjasat e tij apo të saj për të punuar përsëri” me biznesin tuaj dhe kjo mund të rezultojë në kufizimin e të drejtave tuaja për të përdorur ProZ.com.

  Ashtu si komentet e përkthyesit, edhe përgjigja juaj duhet të kufizohet në marrëdhënien e punës dhe në gjasat për të punuar përsëri. Komentet personale nga përkthyesit ose punëdhënësit janë të papranueshme dhe do të hiqen nga personeli i faqes me t’u bërë kërkesa.


 • 3.11 - My company has a great Blue Board page. How can I display this in my profile?

  Profile owners who have "Likelihood of working again" (LWA) feedback in their Blue Board pages can show the corresponding statistics in the top-right area of the profile.

  The Blue Board is a tool of benefit to both service providers and outsourcers. Outsourcers who are listed and have received positive entries report a higher degree of trust and shortened project launch cycles among those service providers who reference the Blue Board.

  Members and other users (like the one displayed below) having both Blue Board page (feedback from service providers) and WWA entries (feedback from outsourcers) can display both in their profiles, with WWA on the left and LWA on the right.

  There are three options for the visibility of the LWA information:

  a) Invisible to all, including the profile owner:

  This is the default condition. The profile owners will see only a "Show LWA options" button that will allow them to move into the next visibility condition.

  The owner will see:
  b) Visible only to profile owner:

  After clicking on the "Show LWA options" button, the LWA statistics will become visible to the profile owner, who will be able to return to the former (invisible) status or to make this feature visible also to visitors.

  The owner will see:
  In these two cases, visitors to the profile will see no LWA-related information:
  c) Visible to all:

  When the owner clicks on the "Show to all" button, the LWA statistics will be shown to all visitors.

  In this case the profile owner will see:
  And a visitor to the profile will see:
  The link indicating the amount of entries will take visitors to the corresponding Blue Board page, while the "Make a LWA entry" link will give them direct access to the form where they will be able to leave an entry for that particular outsourcer.


 • 3.12 - How can I affiliate a profile to a Blue Board record?

  To affiliate a profile to certain Blue Board record, please submit a support request to ProZ.com Staff to ask for the affiliation to be made. Please provide the link of the Blue Board record and the profile you would like to affiliate.


 • 3.13 - I have been affiliated to an outsourcer I am not related with. What should I do?

  If your profile has been affiliated with an outsourcer you are not related to, please submit a support request to ask for the removal of such affiliation.

  Have in mind that profiles are affiliated with Blue Board records on the basis of jobs posted by the profile in the name of a given outsourcer, among other activity.


 • 3.14 - A service provider has posted a non-payment complaint in my Blue Board record. What should I do?

  If a service provider has posted a non-payment complaint in your Blue Board record and this issue has already been resolved, instruct the service provider to contact staff via support request to confirm payment has been made so that the issue can be marked as resolved.

  If the issue has not been resolved, please do so. Remember that Job posting rules state that payment commitments must be upheld. Once the issue has been resolved, ask the service provider to contact staff to confirm the situation.

  Finally, if non-payment derives from quality issues with the job delivered by the service provider or with a late delivery of the project, please contact site staff via support request and provide the email correspondence in which the service provider has been notified of the issue.


 • 3.15 - Is it possible to contest a non-payment report before it is made public?

  As of April 2016, if you are a corporate member of ProZ.com and receive a non-payment report on your company’s Blue Board record, then you will be notified by site staff via email before that entry is made publicly visible. If the entry is not in line with the rules for leaving Blue Board feedback as described in http://www.proz.com/faq/2995#2995, or if the non-payment report is no longer valid, then you will be given the opportunity to provide the relevant correspondence to prove this.

  See the announcement »


 • 3.16 - Is there a way for me to leave feedback for a service provider who has worked for me?

  Outsourcers may rate their willingness to work again (WWA) with service providers. • Main - Top


 • 4 - Blue Board Applications system

 • 4.1 - What is the Blue Board Applications system?

  The Blue Board Applications system allows outsourcers to review and accept applications from ProZ.com members who meet the required qualifications.


 • 4.2 - For Service providers:

 • 2.1 - Where can I see a list of outsourcers looking for applications from translators and/or interpreters?

  You will find a list of outsourcers that are looking for applications from translators and/or interpreters in the Applications page.

  Note that only the outsourcers you qualify to apply will be shown.

  To submit your application, just click on Apply now and complete the application form.


 • 2.2 - Where can I see a record of applications I submitted?

  For the time being, applications submitted are not recorded. However, if you have already submitted an application for a Blue Board outsourcer, the date in which your application was submitted should show in the "Action" column of the applications page.


 • 2.3 - How many applications can I send?

  Site members are able to send an unlimited number of applications per month. However, you must wait 90 days before submitting another application to the same outsourcer.

  If your application has not been acknowledged by the outsourcer, you will not be able to submit another application for that particular outsourcer until they have done so.


 • 2.4 - Why I am not allowed to send my application?

  The Blue Board Applications system is provided as a service to ProZ.com members only. Full professional and corporate members may submit their applications as part of this system.

  Outsourcers may also choose to restrict who can apply by language pair(s), native language(s), working/specialty discipline(s), and country of residence.


 • 2.5 - If I send my application and it is not accepted, will I be informed?

  Outsourcers have the ability to accept or reject applications, and optionally send an e-mail to the applicant.


 • 2.6 - Can I use the information available in my profile when submitting an application?

  Site members may automatically submit information from their ProZ.com profiles from fields such as KudoZ points, ProZ.com Project History, phone number, etc. • Main - Top


 • 4.3 - For outsourcers:

 • 3.1 - Where I can adjust my application preferences?

  Outsourcers that have a Blue Board record affiliated with their account may start to accept applications by setting their preferences in the "Application Preferences" tab of the Outsourcer Control Center .


 • 3.2 - Why am I not able to adjust my "Application Preferences"?

  ProZ.com staff reserve the right to limit the use of Blue Board Applications system. Companies with low average Blue Board entries will not be able to set up their "Application Preferences". Access is also unavailable to outsourcers whose records contain open reports of non-payment.


 • 3.3 - Where I can see applications sent to me?

  Outsourcers can view applications sent to them by clicking the "Applications Received" tab in the Outsourcer Control Center . • Main - Top